Двустранно разгънато счетоводство с подпомагане управлението на финансовите средства.


Целта на пакета е да подпомогне Клиента в управлението на финансовите средства на всички нива, включително във вътрешния документооборот и управление на плащанията.

 

Пакетът е приложим за всички Търговски дружества и включва дейностите по пълно обслужване на клиента, при приемане на функции, изпълнявани обичайно в отделите “Счетоводство”, “Личен състав”, “Труд и работна заплата”, като:

 

А. Управление на персонала

 • Подготовка на длъжностни характеристики и избор на Длъжности и Минимален осигурителен доход по подадена от Клиента информация за работните места, длъжностните и квалификационни изисквания към назначаваните работници или служители.
 • Подготовка на трудови договори. Подготовка и подаване на документи за деклариране на трудовите договори. Формиране на трудови досиета
 • Подготовка на месечни Ведомости за Работна заплата – при подадени данни от Клиента за формиране на работната заплата.
 • Подготовка на платежни документи и внасяне на дължимите осигурителни здравни вноски и данък по чл.43 от ЗДДФЛ (Данък общ доход) за собственици, съдружници и работещи по трудов договор. Внасянето се извършва след предоставяне от клиента на необходимата за това сума.
 • Подготовка на Декларации по образец на хартиен или магнитен носител според изискванията на трудовото и осигурително законодателство и тяхното подаване в изискваните срокове.
 • Подготовка на документи, получаване и изплащане на обезщетения по КТ – за болнични, майчинство и други.
 • Консултиране на Клиента и подготовка на документи и заповеди по прекратяване на трудови договори. Подготовка на справки и други удостоверения при прекратяване на трудов договор.
 • Подпомагане на Клиента при наемане на лица на външен договор за извършване на определени услуги – консултанти, юристи и др. Подготовка на Договори, Сметки за изплатени суми и изплащане на възнаграждения.
 • Подготовка и подаване на документи за получаване на Справки и Удостоверения от съответното Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО).
 • Подготовка на документи и представителство (при упълномощаване) при извършване на ревизии от инспектори на съответното Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО).

 

Б. Управление на паричните средства – каса и безкасови плащания:

 • Завеждане на каса и управление разплащанията в брой – приемане на парични суми, изплащане на служебни аванси, плащане по фактури в брой и др.касови операции. Периодично отчитане състоянието на касата пред ръководителя.
 • Управление на служебните аванси – отпускане, отчитане, остатъци и доплащания.
 • Управление на банковите сметки: Подготовка на документи за безкасови плащания, за теглене и внасяне на суми в брой. Кореспонденция с банките и периодичен отчет за състоянието на банковите сметки пред Ръководителя.

 

В. Управление на вътрешния документооборот

 • Подпомагане на Клиента при проектиране и разработване на вътрешния документооборот и управление на движението на паричните средства.
 • Разработване на Процедури по основни направления на Документооборота и представяне за одобрение.
 • Проектиране, разработване и изготвяне на документите по вътрешното движение на материали, стоки, дълготрайни активи и парични средства.
 • Прилагане, контролиране и текущо управление на движението на документите

 

Г. Осъществяване на счетоводството

 • Разработване на счетоводна политика
 • Разработване на Индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на дейността на Клиента
 • Текущо осчетоводяване на подадени първични счетоводни документи от Клиента.
 • Завеждане на дълготрайни активи. Разработване на Амортизационни планове по данъчно признатите амортизации.
 • Аналитично завеждане на Материали и Стоки – вписване и изписване на продадени стоки и вложени материали по данни, предоставени от клиента.
 • Аналитично водене на разчетите на клиента с Клиенти и Доставчици и подаване на текуща информация по състоянието на разчетите.
 • Аналитично водене на разчетите на клиента по Данъка върху добавената стойност.
 • Подготовка и подаване на месечна Справка-Декларация по Данъка върху добавената стойност, заедно с Дневник за покупките и Дневник за продажбите на магнитен носител, съгласно изискванията на ЗДДС.
 • Подаване на текуща информация на Клиента за състоянието на прихода и разхода на предприятието му, състоянието на материалните запаси, касата, както и информация за извършване на текущи инвентаризации.
 • Изготвяне на Годишен Финансово-Счетоводен отчет на предприятието и Годишна Справка-Декларация по ДДС.
 • Изготвяне на Годишна Данъчна декларация и Пакета за годишен финансов отчет, изискван от Националния статистически институт.

 

Г. Управление на Задължения и Вземания

 • Завеждане на Задълженията по лизинг, заеми, към Доставчици и Клиенти по аванси. Задължения към Персонала и Социалното осигуряване.
 • Завеждане на Вземания от Клиенти и Доставчици по аванси, по Консултантски  договори и Договори за услуги.
 • Завеждане на задължения и вземания по ДДС, авансови и окончателни данъци по Персонала и Корпоративното облагане.
 • Текущо отразяване на движението по партидите за задължения и вземания. Формиране на месечни салда по Задълженията и Вземанията.
 • Текущо информиране за задълженията и вземанията и предлагане на решения.
 • Месечно формиране на салдо по партидите по ДДС. Изготвяне на Дневници за покупки, Дневници за продажби и месечни Справка-Декларация. Подаване и подготовка на платежни документи за внасяне на ДДС.
 • Подготовка на платежни документи и плащане на авансови вноски по Корпоративните данъци. Плащания по еднократните данъци.

 

Д. Управление на материални и стокови запаси

 • Завеждане на аналитични партиди по отделни материали и/или стоки и/или готова продукция.
 • Помощ при формиране на калкулации на себестойността на произвеждани продукти.
 • Вписване и изписване на материали, стоки и продукция при прилагане на методите, изисквани от счетоводните стандарти.
 • Консултантска помощ при уреждане на вътрешния документооборот при вписване и изписване на материали и/или стоки и продукция.
 • Подаване на текуща информация за наличностите и при провеждането на текущи и годишни инвентаризации на наличностите.

 

Е. Управление на Дълготрайните активи

 • Завеждане на аналитични партиди по всеки отделен дълготраен актив
 • Откриване на Инвентарни партиди за всеки актив и формиране на Амортизационни планове.
 • Вписване и текущо изхабяване на активите.
 • Консултантска помощ при уреждане на вътрешния документооборот по движението на активите – Придобиване, Завеждане на материалноотговорни лица, Прехвърляне между МОЛ, Оценка на състоянието и предложения за продажба или брак и други събития с дълготрайни активи.
 • Подаване на информация за наличностите и състоянието на Дълготрайните активи и информация за провеждането на текущи и годишни инвентаризации.

 

Ж. Помощ при провеждането на годишни инвентаризации на Активите и Пасивите

 • Подаване на актуална информация за провеждането на Инвентаризация.
 • Помощ при формирането на комисии по провеждането на инвентаризация. Подготовка на заповеди.
 • Помощ при обучението на комисиите за провеждане на инвентаризации.
 • Разработка на помощни документи за резултатите от инвентаризацията.

 

З. Управление на резултата

 • Формиране и подаване на текуща ежемесечна информация за резултата на Клиента по отделни звена и за цялото предприятие на клиента.
 • Подготовка на текущи и периодични анализи
 • Даване на препоръки.
 • Текущо консултиране на клиента и подпомагане на дейността му.

 

Ангажименти и отговорности от страна на Клиента за тази услуга:

 • Да предоставя ежемесечно всички първични счетоводни документи по прихода и разхода, подлежащи на осчетоводяване и деклариране по ЗДДС;
 • Да предостави екип за контакти със ССП ”Адика”.
 • Да приема и обсъжда всички представени му Справки, Отчети и Анализи по дейността си;
 • Да предостави и одобри единни форми и периоди за Предоставяне на Справки и анализи;
 • Да работи съвместно с екипа на ССП „Адика” по управление на финансите и резултата.
 • Отговаря за верността на предоставената изходна информация за водене на счетоводството, персонала и осигуряването.
 • Минимум пет работни дни, преди датата на започване на работа, да предостави навременно информацията, необходима за съставяне и  деклариране на трудови договори  и трудови досиета на  назначаваните работници – Молба, Автобиография, Копие от трудовата книжка, Копие от лична карта и други специфични документи, получени при кандидатстването за работа. Да предостави длъжностни характеристики за работното място, или информация за изготвянето на такива, заедно с предоставянето на данните за работника.
 • Да предостави навременно информация, относно промени в статута на работника, изискващи деклариране в съответното поделение на НАП или РУСО (СУСО) – промяна в длъжността и характера на изпълняваната работа и при прекратяване на трудовите правоотношения с работник или служител.

 

Ангажименти и отговорности от страна на Специализирано счетоводно предприатие «Адика» по този пакет, за тази услуга:

 • За верността на подготвените документи и подаваната информация за периода на обслужване;
 • За изпълнение на сроковете по месечните вноски, при навременно получаване на сумите за това от клиента
 • Да информира своевременно Клиента за движението на персонала и работната заплата (цена на работното място), да консултира и предупреждава Клиента за опасности от нарушаване на трудовото и осигурително законодателство и да предлага решения за избягването им.
 • За навременното информиране и консултиране на клиента по измененията в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство и за привеждане на документацията на предприятието му в съответствие с измененията.

 

Цена на месечния абонамент по тази дейност:

Стойността на месечният абонамент по тази дейност се формира динамично, според обема на обработваната информация.

Първоначално се договаря стартова цена за услугите по пакета.

С договора за абонаментно счетоводство се предвижда тримесечен проучвателен период, през който се извършва “настройка” на съвместната работа по осъществяване на счетоводството – уточняване на срокове за представяне на документи, уточняване на обема на работата.

 

В края на Третия месец се извършва уточняване на крайната цена на месечния абонамент по следните критерии за оценка:

 • Брой на обектите на Клиента
 • Обем и движение на Документооборота;
 • Степен на ангажираност по:
 • Движението на персонала
 • Уреждане на вътрешния документооборот
 • Управление на Материалните запаси – материали и стоки
 • Степен на ангажираност по управление на разчетите с Доставчици и Клиенти и по ДДС, активите и пасивите на Клиента
 • Ангажираност по консултиране на клиента в текущата дейност

 

За договаряне на крайната цена на услугата, Изпълнителят  подготвя обосновка на исканата цена по отделни елементи и степени на оценка.

Крайната цена се договаря в относителна стойност на база Минималната работна заплата, или избран МОД за страната или в абсолютна стойност с опция за коригиране по критерий – изменение в минималната работна заплата, средната работна заплата, инфлация за периода или друг общо-приет критерий за стопанска активност.

 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks