Едностранно счетоводство, без ангажименти за водене на социално осигуряване, материали, каса и разчети

 

Пакетът е предназначен за Еднолични търговци с годишен оборот до 20 000 лева, които предпочитат сами да си подготвят документите за внасяне на Социални и Здравни осигуровки, Патентни и Авансови данъци и сами да си подготвят Годишните данъчни декларации.

 

Този пакет включва:

 • Разработване на проста счетоводна политика
 • Завеждане на Едностранно счетоводство.
 • Текущо осчетоводяване на подадени първични счетоводни документи от Клиента по Книгата за прихода и Книгата за разхода
 • Завеждане на Инвентарна книга на Дълготрайните активи. Разработване на Амортизационни планове по данъчно признатите амортизации.
 • Материали и Стоки се подават от Клиента месечно за изписване само по стойност. Книгата за материалните запаси се води при Клиента.
 • Изготвяне на Годишен Отчет за приходите и разходите, необходим за подаване в Териториалното статистическо бюро и като приложение към Годишната Данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ
 • Като опция може да се включи и изготвянето на Годишна Данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ, ако Клиента има само дейността, обект на този пакет за абонаментно счетоводство.

 

Ангажимент от страна на клиента:

 • Да подава ежемесечно (до 5-то число на следващия месец) събрани първични счетоводни документи за осчетоводяване
 • Да води Книга за материалите и да подава Месечен Отчет за вложени материали и/или Отчет за продадени стоки по покупни цени, за изписване на разход на материали и стоки. Информацията се подава в писмен вид.
 • Да има ЕКАФП и да води Касова книга за всеки от обектите, които притежава и да подава ежемесечно информация (екземпляр от месечните отчети от ЕКАФП) за приходите от търговските си обекти.
 • Да води Книга за разчетите в лева и валута и да следи разчетните си отношения с Клиенти и Доставчици.
 • Да води и урежда за свой риск и за своя сметка задълженията на Фирмата си по Социалното и Здравно осигуряване, и по авансови и патентни данъци, като подготви и подаде необходимата информация за включване в книгите за Разхода и в ОПР – Рекапитулация от Разплащателната ведомост за персонала, екземпляри от Платежните си документи за ДОО и данъци и др.

 

Отговорност от страна на Специализирано счетоводно предприятие «Адика»:

 • За верността на обработката на подадената информация.
 • За верността на представяне на приетата информация в Книгата за приходите и Книгата за разходите и в Отчета за приходите и разходите, изготвян в края на годината.
 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks