Едностранно счетоводство с пълно обслужване на клиента по водене на персонала, осигурителни и данъчни въпроси

Пакетът цели да освободи Едноличният търговец с годишен оборот под 50 000 лева, от дейностите по документално отразяване на стопанските му операции. Да подпомогне предприятието на Едноличният търговец в кореспонденцията му с Държавните и Общински регулативни органи, НАП, и по повод Социалното и Здравно осигуряване на него и наетият от него персонал.

 

Пакетът е приложим за Еднолични търговци с нает допълнителен персонал и включва дейностите по пълно обслужване на клиента, при приемане на функции, изпълнявани обичайно в отделите “Счетоводство”, “Личен състав”, “Труд и работна заплата”, като:

 

Счетоводство


 • Разработване на проста счетоводна политика
 • Завеждане на Едностранно счетоводство
 • Текущо осчетоводяване на подадени първични счетоводни документи от Клиента по Книгата за прихода, Книгата за разхода и Книгата за материалните запаси.
 • Завеждане на дълготрайни активи. Разработване на Амортизационни планове по данъчно признатите амортизации.
 • Аналитично завеждане на Материали и Стоки – вписване и изписване на продадени стоки и вложени материали по данни, предоставени от клиента.
 • Изготвяне на Годишен Отчет за приходите и разходите, необходим за подаване в Териториалното статистическо бюро и като приложение към Годишната Данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ
 • Изготвяне на Годишна Данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ, ако Клиента има само дейността, обект на този пакет за абонаментно счетоводство. Подаване на текуща информация на Клиента за състоянието на прихода и разхода на предприятието му, състоянието на материалните запаси, както и информация за извършване на текущи инвентаризации.
 • Други дейности по документално обслужване на Клиента, без специализирани дейности – юридически, технически и други.

Персонал и Социално осигуряване:


 • Подготовка на длъжностни характеристики и избор на Длъжности и Минимален осигурителен доход по подадена от Клиента информация за работните места, длъжностните и квалификационни изисквания към назначаваните работници или служители.
 • Подготовка на трудови договори и тяхното деклариране. Формиране на трудови досиета.
 • Подготовка на месечни Ведомости за Работна заплата – при подадени данни от Клиента за формиране на работната заплата.
 • Подготовка на платежни документи и внасяне на дължимите осигурителни и здравни вноски и данък по чл.43 от ЗДДФЛ (Данък общ доход) за собственици, съдружници и работещи по трудов договор. Внасянето се извършва след предоставяне от клиента на необходимата за това сума.
 • Подготовка на Декларации по образец на хартиен или магнитен носител според изискванията на трудовото и осигурително законодателство и тяхното подаване в изискваните срокове.
 • Подготовка на документи, получаване и изплащане на обезщетения по КТ – за болнични, майчинство и други.
 • Консултиране на Клиента и подготовка на документи и заповеди по прекратяване на трудови договори. Подготовка на справки и други удостоверения при прекратяване на трудов договор.
 • Подготовка и подаване на документи за получаване на Справки и Удостоверения от съответното поделение на НАП, или Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО).
 • Подготовка на документи и представителство (при упълномощаване) при извършване на ревизии от инспектори на съответното Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО).
 • Подготовка и подаване на Данъчни декларации за патентна дейност.

Ангажименти и отговорности от страна на Клиента за тази услуга:


 • Най-малко ежемесечно предоставяне на текущите счетоводни документи за осчетоводяване – до 5-то число на следващия месец.
 • Отговаря за верността и актуалността на предоставената изходна информация за водене на счетоводството, персонала и осигуряването.
 • Минимум пет работни дни, преди датата на започване на работа, да предостави навременно информацията, необходима за съставяне и деклариране на трудови договори и трудови досиета на назначаваните работници – Молба, Автобиография, Копие от трудовата книжка, Копие от лична карта и други специфични документи, получени при кандидатстването за работа;
 • Да предостави навременно необходимата информация за длъжностното разписание и относно промени в статута на работника, вкл.за прекратяване на трудов договор, изискващи деклариране в съответното РУСО (СУСО) – промяна в длъжността и характера на изпълняваната работа;

Ангажименти и отговорности от страна на Специализирано счетоводно предприятие “АДИКА”  по този пакет, за тази услуга:


 • За верността на подготвените документи и подаваната информация за периода на обслужване;
 • За изпълнение на сроковете по месечните вноски, при навременно получаване на сумите за това от клиента
 • Да информира своевременно Клиента за движението на персонала и работната заплата (цена на работното място), да консултира и предупреждава Клиента за опасности от нарушаване на трудовото и осигурително законодателство и да предлага решения за избягването им.
 • За навременното информиране и консултиране на клиента по измененията в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство и за привеждане на документацията на предприятието му всъответствие с измененията.
 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks