Двустранно разгънато счетоводство на Клиенти,

нерегистрирани по ДДС.

Пакетът е приложим за всички Търговски дружества и включва дейностите по пълно обслужване на клиента, при приемане на функции, изпълнявани обичайно в отделите “Счетоводство”, “Личен състав”, “Труд и работна заплата”, като:

 

 • Подготовка на длъжностни характеристики и избор на Длъжности и Минимален осигурителен доход по подадена от Клиента информация за работните места, длъжностните и квалификационни изисквания към назначаваните работници или служители.
 • Подготовка на трудови договори. Подготовка и подаване на документи за деклариране на трудовите договори. Формиране на трудови досиета.
 • Подготовка на месечни Ведомости за Работна заплата – при подадени данни от Клиента за формиране на работната заплата.
 • Подготовка на платежни документи и внасяне на дължимите осигурителни здравни вноски и данък по чл.38 от ЗОДФЛ (Данък общ доход) за собственици, съдружници и работещи по трудов договор. Внасянето се извършва след предоставяне от клиента на необходимата за това сума.
 • Подготовка на Декларации по образец на хартиен или магнитен носител според изискванията на трудовото и осигурително законодателство и тяхното подаване в изискваните срокове.
 • Подготовка на документи, получаване и изплащане на обезщетения по КТ – за болнични, майчинство и други.
 • Консултиране на Клиента и подготовка на документи и заповеди по прекратяване на трудови договори. Подготовка на справки и други удостоверения при прекратяване на трудов договор.
 • Подготовка и подаване на документи за получаване на Справки и Удостоверения от съответното поделение на НАП или Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО)
 • Подготовка на документи и представителство (при упълномощаване) при извършване на ревизии от инспектори на съответното поделение на НАП или Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО).
 • Подготовка и подаване на Данъчни декларации за патентна дейност.
 • Разработване на счетоводна политика
 • Разработване на Индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на дейността на Клиента
 • Текущо осчетоводяване на подадени първични счетоводни документи от Клиента.
 • Завеждане на дълготрайни активи. Разработване на Амортизационни планове по данъчно признатите амортизации.
 • Аналитично завеждане на Материали и Стоки – вписване и изписване на продадени стоки и вложени материали по данни, предоставени от клиента.
 • Аналитично водене на разчетите на клиента с Клиенти и Доставчици и подаване на текуща информация по състоянието на разчетите.
 • Подаване на текуща информация на Клиента за състоянието на прихода и разхода на предприятието му, състоянието на материалните запаси, касата, както и информация за извършване на текущи инвентаризации.
 • Изготвяне на Годишен Финансово-Счетоводен отчет на предприятието.
 • Изготвяне на Годишна Данъчна декларация и Пакета за годишен финансов отчет, изискван от Националния статистически институт.
 • Текущо консултиране на клиента и подпомагане на дейността му
 • Подпомагане на Клиента, чрез навременно осигуряване на счетоводна информация и подготовка на искани справки при ревизии, одити и проверки.

 

Ангажименти и отговорности от страна на Клиента за тази услуга:


 • Минимум пет работни дни, преди датата на започване на работа, да предостави навременно информацията, необходима за съставяне и  деклариране на трудови договори  и трудови досиета на  назначаваните работници – Молба, Автобиография, Копие от трудовата книжка, Копие от лична карта и други специфични документи, получени при кандидатстването за работа;
 • Да предостави длъжностни характеристики за работното място, или информация за изготвянето на такива, заедно с предоставянето на данните за работника.
 • Да предостави навременно информация, относно промени в статута на работника, изискващи деклариране в съответното РУСО (СУСО) – промяна в длъжността и характера на изпълняваната работа и/или прекратяване на трудов договор.
 • Да предоставя ежемесечно всички първични счетоводни документи по прихода и разхода, подлежащи на осчетоводяване;
 • Отговаря за верността на предоставената изходна информация за водене на счетоводството, персонала и осигуряването.

 

Ангажименти и отговорности от страна на Специализирано счетоводно предприятие „Адика”,  по този пакет, за тази услуга:


 • За верността на подготвените документи и подаваната информация за периода на обслужване;
 • За изпълнение на сроковете по месечните вноски, при навременно получаване на сумите за това от клиента
 • Да информира своевременно Клиента за движението на персонала и работната заплата (цена на работното място), да консултира и предупреждава Клиента за опасности от нарушаване на трудовото и осигурително законодателство и да предлага решения за избягването им.
 • За навременното информиране и консултиране на клиента по измененията в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство и за привеждане на документацията на предприятието му в съответствие с измененията.

 

Цена на месечния абонамент по тази дейност:

 

 • Стойността на месечният абонамент по тази дейност се формира динамично, според обема на обработваната информация.
 • Минималната стартова цена за тази услуга се базира на договорен процент от минималната работна заплата за страната за периода.
 • С договора за абонаментно счетоводство се предвижда тримесечен проучвателен период, през който се извършва “настройка” на съвместната работа по осъществяване на счетоводството – уточняване на срокове за представяне на документи, уточняване на обема на работата.
 • В края на Третия месец се извършва уточняване на крайната цена на месечния абонамент по следните критерии за оценка:
 • Брой на обектите на Клиента
 • Обем и движение на Документооборота;
 • Степен на ангажираност на ЕТ “АдиКАМ-Красимир Митев” по:
 • Движението на персонала
 • Уреждане на вътрешния документооборот
 • Управление на Материалните запаси – материали и стоки
 • Степен на ангажираност по управление на разчетите, активите и пасивите на Клиента
 • Ангажираност по консултиране на клиента в текущата дейност

Крайната цена на месечният абонамент по този вид услуга се дагаваря в процент от Минималната работна заплата за периода на обслужване.

 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks