Двустранно разгънато счетоводство на клиенти,
регистрирани по ДДС

 

Пакетът е приложим за всички Търговски дружества и включва дейностите по пълно обслужване на клиента, при приемане на функции, изпълнявани обичайно в отделите “Счетоводство”, “Личен състав”, “Труд и работна заплата”, като:

 

 • Подготовка на длъжностни характеристики и избор на Длъжности и Минимален осигурителен доход по подадена от Клиента информация за работните места, длъжностните и квалификационни изисквания към назначаваните работници или служители.
 • Подготовка на трудови договори. Подготовка и подаване на документи за деклариране на трудовите договори. Формиране на трудови досиета
 • Подготовка на месечни Ведомости за Работна заплата – при подадени данни от Клиента за формиране на работната заплата.
 • Подготовка на платежни документи и внасяне на дължимите осигурителни здравни вноски и данък по чл.43 от ЗДДФЛ (Данък общ доход) за собственици, съдружници и работещи по трудов договор. Внасянето се извършва след предоставяне от клиента на необходимата за това сума.
 • Подготовка на Декларации по образец на хартиен или магнитен носител според изискванията на трудовото и осигурително законодателство и тяхното подаване в изискваните срокове.
 • Подготовка на документи, получаване и изплащане на обезщетения по КТ – за болнични, майчинство и други.
 • Консултиране на Клиента и подготовка на документи и заповеди по прекратяване на трудови договори. Подготовка на справки и други удостоверения при прекратяване на трудов договор.
 • Подготовка и подаване на документи за получаване на Справки и Удостоверения от съответното поделение на НАП или Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО).
 • Подготовка на документи и представителство (при упълномощаване) при извършване на ревизии от инспектори на съответното поделение на НАП или Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО).
 • Разработване на счетоводна политика
 • Разработване на Индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на дейността на Клиента
 • Текущо осчетоводяване на подадени първични счетоводни документи от Клиента.
 • Завеждане на дълготрайни активи. Разработване на Амортизационни планове по данъчно признатите амортизации.
 • Аналитично завеждане на Материали и Стоки – вписване и изписване на продадени стоки и вложени материали по данни, предоставени от клиента.
 • Аналитично водене на разчетите на клиента с Клиенти и Доставчици и подаване на текуща информация по състоянието на разчетите.
 • Аналитично водене на разчетите на клиента по Данъка върху добавената стойност.
 • Подготовка и подаване на месечна Справка-Декларация по Данъка върху добавената стойност, заедно с Дневник за покупките и Дневник за продажбите на магнитен носител, съгласно изискванията на ЗДДС.
 • Подаване на текуща информация на Клиента за състоянието на прихода и разхода на предприятието му, състоянието на материалните запаси, касата, както и информация за извършване на текущи инвентаризации.
 • Изготвяне на Годишен Финансово-Счетоводен отчет на предприятието и Годишна Справка-Декларация по ДДС.
 • Изготвяне на Годишна Данъчна декларация и Пакета за годишен финансов отчет, изискван от Националния статистически институт.
 • Текущо консултиране на клиента и подпомагане на дейността му

 

Ангажименти и отговорности от страна на Клиента за тази услуга:


 • Минимум пет работни дни, преди датата на започване на работа, да предостави навременно информацията, необходима за съставяне и деклариране на трудови договори и трудови досиета на назначаваните работници – Молба, Автобиография, Копие от трудовата книжка, Копие от лична карта и други специфични документи, получени при кандидатстването за работа. Да предостави длъжностни характеристики за работното място, или информация за изготвянето на такива, заедно с предоставянето на данните за работника.
 • Да предостави навременно информация, относно промени в статута на работника, изискващи деклариране в съответното поделение на НАП или РУСО (СУСО) – промяна в длъжността и характера на изпълняваната работа и при прекратяване на трудовите правоотношения с работник или служител.
 • Да предоставя ежемесечно всички първични счетоводни документи по прихода и разхода, подлежащи на осчетоводяване и деклариране по ЗДДС;
 • Отговаря за верността на предоставената изходна информация за водене на счетоводството, персонала и осигуряването.

 

Ангажименти и отговорности от страна на Специализирано сетоводно предприятие «АДИКА» по този пакет, за тази услуга:


 • За верността на подготвените документи и подаваната информация за периода на обслужване;
 • За изпълнение на сроковете по месечните вноски, при навременно получаване на сумите за това от клиента
 • Да информира своевременно Клиента за движението на персонала и работната заплата (цена на работното място), да консултира и предупреждава Клиента за опасности от нарушаване на трудовото и осигурително законодателство и да предлага решения за избягването им.
 • За навременното информиране и консултиране на клиента по измененията в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство и за привеждане на документацията на предприятието му в съответствие с измененията.

 

Цена на месечния абонамент по тази дейност:


Стойността на месечният абонамент по тази дейност се формира динамично, според обема на обработваната информация.

Минималната стартова цена за тази услуга се базира на процент от минимална работна заплата за страната за периода.

С договора за абонаментно счетоводство се предвижда тримесечен проучвателен период, през който се извършва “настройка” на съвместната работа по осъществяване на счетоводството – уточняване на срокове за представяне на документи, уточняване на обема на работата.

 

В края на Третия месец се извършва уточняване на крайната цена на месечния абонамент по следните критерии за оценка:


- Брой на обектите на Клиента

- Обем и движение на Документооборота;

- Степен на ангажираност по:

- Движението на персонала

- Уреждане на вътрешния документооборот

- Управление на Материалните запаси – материали и стоки

- Степен на ангажираност по управление на разчетите с Доставчици и Клиенти и по ДДС, активите и пасивите на Клиента

- Ангажираност по консултиране на клиента в текущата дейност

 

За договаряне на крайната цена на услугата, Изпълнителят подготвя обосновка на исканата цена по отделни елементи и степени на оценка.


Крайната цена се договаря в относителна стойност на база Минималната работна заплата (МОД) за страната или в абсолютна стойност с опция за коригиране по критерий – изменение в минималната работна заплата, средната работна заплата, инфлация за периода или друг общоприет критерий за стопанска активност.

 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks