Двустранно разгънато счетоводство на юридически лица

с нестопанска цел, осъществяващи дейност в едно направление

с годишен бюджет до $15 000.

 

Пакетът е приложим за Юридически лица с Нестопанска цел с малък обем на дейност и един или два изпълнявани през годината проекти, периода на изпълнение, на които не се засичат във времето и не изискват специално управление на бюджета.

 

Целта на пакета е да облекчи дейността на ЮЛНЦ с малък обем на дейност при управлението на финансите и изпълнението на спечелени проекти като се поемат функции, изпълнявани обичайно в отделите “Счетоводство”, “Личен състав”, “Труд и работна заплата”, като:

 

Счетоводство и Бюджет:


 • Разработване на счетоводна политика
 • Разработване на Индивидуален сметкоплан за нестопанска дейност.
 • Текущо осчетоводяване на подадени първични счетоводни документи от Клиента.
 • Завеждане на дълготрайни активи. Разработване на Амортизационни планове по данъчно признатите амортизации.
 • Аналитично завеждане на Приходи и Разходи по Проект (дейност), за отчитане пред донорите.
 • Консултиране при разработка на финансови документи за отчитане пред донорите.
 • Аналитично водене на разчетите на клиента с Клиенти и Доставчици и Финансиращи организации.
 • Подаване на текуща информация за състоянието по изпълнението на Годишния бюджет.
 • Изготвяне на Периодични и Финални финансови отчети по проекти.
 • Изготвяне на Годишен Финансово-Счетоводен отчет на ЮЛНЦ.
 • Изготвяне на Годишна Данъчна декларация за юридически лица с нестопанска цел.

 

Управление на персонала:


 • Подготовка на длъжностни характеристики и избор на Длъжности и Минимален осигурителен доход по подадена от Клиента информация за работните места, длъжностните и квалификационни изисквания към назначаваните работници или служители.
 • Подготовка на трудови договори и документи за деклариране
 • Формиране на трудови досиета
 • Подготовка на месечни Ведомости за Работна заплата – при подадени данни от Клиента за формиране на работната заплата.
 • Подготовка на платежни документи за дължимите осигурителни и здравни вноски, и данък по чл.38 от ЗОДФЛ (Данък общ доход) работещи по трудов договор и за получаване и изплащане на обезщетения за болнични, майчинство и др.
 • Подготовка на Декларации по образец на хартиен или магнитен носител според изискванията на трудовото и осигурително законодателство и тяхното подаване в изискваните срокове.
 • Подготовка на документи за получаване на Справки и Удостоверения от съответното поделение на НАП или Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО).

 

Ангажименти и отговорности от страна на Клиента за тази услуга:


 • Минимум пет работни дни, преди датата на започване на работа, да предостави навременно информацията, необходима за съставяне и деклариране на трудови договори и трудови досиета на назначаваните работници – Молба, Автобиография, Копие от трудовата книжка, Копие от лична карта и други специфични документи, получени при кандидатстването за работа;
 • Да предостави длъжностни характеристики за работното място, или информация за изготвянето на такива, заедно с предоставянето на данните за работника;
 • Да предостави навременно информация, относно промени в статута на работника, изискващи деклариране в съответното поделение на НАП или РУСО (СУСО) – промяна в длъжността и характера на изпълняваната работа;
 • Да предостави навременно информация при прекратяване на трудовите правоотношения с работник или служител, изискващо деклариране и изплащане на обезщетение;
 • Да предоставя ежемесечно всички първични счетоводни документи по прихода и разхода, подлежащи на осчетоводяване в период, подходящ за осчетоводяване, преди отчет;
 • Отговаря за верността на предоставената изходна информация за водене на счетоводството, персонала и осигуряването.
 • Да предоставя своевременно информация относно планираният обем и структура на годишния бюджет

 

Ангажименти и отговорности от страна на Специализирано счетоводно предприятие „АДИКА” по този пакет, за тази услуга:


 • За верността на подготвените документи и подаваната информация за периода на обслужване;
 • За изпълнение на сроковете по месечните вноски, при навременно получаване на сумите за това от клиента
 • Да информира своевременно Клиента за движението на персонала и работната заплата (цена на работното място), да консултира и предупреждава Клиента за опасности от нарушаване на трудовото и осигурително законодателство и да предлага решения за избягването им.
 • За навременното информиране и консултиране на клиента по измененията в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство и за привеждане на документацията на предприятието му в съответствие с измененията.
 • Цена на месечния абонамент по тази дейност:
 • Стойността на месечният абонамент по тази дейност се формира динамично, според обема на обработваната информация.
 • Минималната стартова цена за тази услуга се базира на % от минималната работна заплата за страната за периода.
 • С договора за абонаментно счетоводство се предвижда тримесечен проучвателен период, през който се извършва “настройка” на съвместната работа по осъществяване на счетоводството – уточняване на срокове за представяне на документи, уточняване на обема на работата.

 

В края на Третия месец се извършва уточняване на крайната цена на месечния абонамент по следните критерии за оценка:


- Брой на обекти и изпълняване на проекти на Клиента

- Обем и движение на Документооборота;

- Степен на ангажираност с предложения и документи за урегулиране на вътрешния документооборот;

- Ангажираност по консултиране на клиента в текущата дейност

 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks