Двустранно разгънато счетоводство на Юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност по разнообразни проекти и/или с годишен бюджет над  15 000,00 лв.


 

Пакетът е приложим за Юридически лица с Нестопанска цел работещи по изпълнението на един или няколко проекта, финансирани от местни и чуждестранни донори, с пълноценна дейност по финансово обслужване на дейността им, вкл. със стопанска и нестопанска дейност и др.

 

Целта на пакета е да облекчи дейността на ЮЛНЦ при управлението на финансите и изпълнението на спечелени проекти като се поемат функции, изпълнявани обичайно в отделите “Счетоводство”, “Личен състав”, “Труд и работна заплата”, като:

 

Счетоводство и Бюджет:

 • Разработване на счетоводна политика по управление на финансите.
 • Разработване на Индивидуален сметкоплан, изграден на аналитично ниво, съобразен със спецификата на дейността на Клиента и изпълняваните проекти.
 • Проектиране и разработване на форми за отчет пред донорите по Бюджетите на отделните проекти.
 • Подготовка и текущо осчетоводяване на подадени първични счетоводни документи от Клиента.
 • Завеждане на дълготрайни активи. Разработване на Амортизационни планове по данъчно признатите амортизации.
 • Аналитично водене на разчетите на клиента с Клиенти и Доставчици и Финансиращи организации.
 • Аналитично отчитане на Приходи и Разходи по Проект за отчитане пред донорите.
 • Водене на приходи и разходи по бюджети на отделните проекти по отделна отчетност.
 • Разделно водене на приходи и разходи от стопанска и нестопанска дейност.
 • Консултиране, проектиране и разработване на документи по управление на финансовото изпълнение на проектите и за отчитане пред донорите
 • Подпомагане на клиента при подготовка и обработване и отчитане на документите по финансовия документооборот, специфичен за отделни проекти.
 • Подаване на текуща информация за състоянието по изпълнението на Годишния бюджет и бюджетите по отделни проекти.
 • Изготвяне на Окончателни и Периодични Финансови отчети по проекти пред донорите.
 • Изготвяне на Годишен Финансово-Счетоводен отчет на ЮЛНЦ.
 • Изготвяне на Годишна Данъчна декларация за юридически лица с нестопанска цел.

 

Управление на персонала:

 • Подготовка на длъжностни характеристики и избор на Длъжности и Минимален осигурителен доход по подадена от Клиента информация за работните места, длъжностните и квалификационни изисквания към назначаваните работници или служители.
 • Подготовка на трудови договори и документи за деклариране
 • Формиране на трудови досиета
 • Подготовка на месечни Ведомости за Работна заплата – при подадени данни от Клиента за формиране на работната заплата.
 • Изготвяне на граждански договори с привлечени сътрудници и консултанти и изплащане на хонорари.
 • Подготовка на платежни документи за дължимите осигурителни и здравни вноски, и данък по чл.43 от ЗДДФЛ (Данък общ доход) работещи по трудов договор и/или граждански договори и за получаване и изплащане на обезщетения за болнични, майчинство и др.
 • Подготовка на Декларации по образец на хартиен или магнитен носител според изискванията на трудовото и осигурително законодателство и тяхното подаване в изискваните срокове.
 • Подготовка на документи за получаване на Справки и Удостоверения от съответното поделение на НАП или Регионално управление “Социално осигуряване” (РУСО или СУСО).

 

Ангажименти и отговорности от страна на Клиента за тази услуга:

 • Да предоставя най-малко ежемесечно всички първични счетоводни документи по прихода и разхода, подлежащи на осчетоводяване в период, подходящ за осчетоводяване, преди отчет;
 • Отговаря за верността на предоставената изходна информация за водене на счетоводството, персонала и осигуряването.
 • Да предоставя своевременно информация относно планираният обем и структура на годишния бюджет за завеждането му в счетоводната база за текущо отчитане
 • Минимум пет работни дни, преди датата на започване на работа, да предостави навременно информацията, необходима за съставяне и  деклариране на трудови договори  и трудови досиета на  назначаваните работници – Молба, Автобиография, Копие от трудовата книжка, Копие от лична карта и други специфични документи, получени при кандидатстването за работа;
 • Да предостави длъжностни характеристики за работното място, или информация за изготвянето на такива, заедно с предоставянето на данните за работника;
 • Да предостави навременно информация, относно промени в статута на работника, изискващи деклариране в съответното поделение на НАП или РУСО (СУСО) – промяна в длъжността и характера на изпълняваната работа;
 • Да предостави навременно информация при прекратяване на трудовите правоотношения с работник или служител, изискващо деклариране и изплащане на обезщетение;
 • Да предоставя изчерпателна информация за изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми на временно заетите по проекти сътрудници и външни консултанти.
 • Да информира текущо за настъпили промени в дейността и искани от донорите справки и отчети по отделни проекти, с цел навременното им изготвяне.

 

Ангажименти и отговорности от страна на Специализирано счетоводно предприатие „Адика” по този пакет, за тази услуга:

 • За верността на подготвените документи и подаваната информация за периода на обслужване;
 • За изпълнение на сроковете по месечните вноски, при навременно получаване на сумите за това от клиента
 • Да информира своевременно Клиента за движението на персонала и работната заплата (цена на работното място), да консултира и предупреждава Клиента за опасности от нарушаване на трудовото и осигурително законодателство и да предлага решения за избягването им.
 • За навременното информиране и консултиране на клиента по измененията в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство и за привеждане на документацията на предприятието му в съответствие с измененията.

 

Цена на месечния абонамент по тази дейност:

Стойността на месечният абонамент по тази дейност се формира динамично, според обема на обработваната информация и степента на ангажираност с финансовото управление на Клиента.

Минималната стартова цена за тази услуга се базира на минималната работна заплата за страната за периода.

С договора за абонаментно счетоводство се предвижда тримесечен проучвателен период, през който се извършва “настройка” на съвместната работа по осъществяване на счетоводството – уточняване на срокове за представяне на документи, уточняване на обема на работата.

В края на третия месец се извършва уточняване на крайната цена на месечния абонамент по следните критерии за оценка:

 1. Брой на обекти и изпълнявани проекти на Клиента
 2. Обем и движение на Документооборота;
 3. Степен на ангажираност с предложения и документи за урегулиране на вътрешния документооборот;
 4. Брой на ангажиран персонал по текущо обслужване при клиента;
 5. Ангажираност по консултиране на клиента в текущата дейност.
 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks