Социално осигуряване

Този абонаментен пакет цели да улесни Еднолични търговци без нает персонал и  Самоосигуряващи се лица – свободни професии, таксиметрови шофьори, собственици на павилиони, малки кафенета и други, във взаимоотношенията им с осигурителните организации по повод Социалното и Здравното им осигуряване.

 

Предлагаме абонаментно ежемесечно обслужване в следните направления:

 1. Регистрация в съответното поделение на НАП или Регионално управление “Социално осигуряване”
 2. Подготовка на платежни документи по месечните вноски за Социално и Здравно осигуряване;
 3. Подготовка на Декларация образец 1 на хартиен или магнитен носител.
 4. Внасяне на Декларация образец 1 в съответното поделение на НАП .

 

Ангажименти и отговорности от страна на Клиента по този пакет:

 • Да предостави необходимите изходни данни и документи за извършване на регистрация в съответното РУСО (СУСО);
 • Да предостави навременна информация, при промяна в осигурителният си статус и/или при назначаване на персонал на трудов договор;

 

Ангажименти и отговорности от страна на ССП «Адика» по този пакет, за тази услуга:

 • За верността на подготвените документи и подаваната информация за периода на обслужване;
 • Да подготви и предаде на Клиента платежните документи и попълнената Декларация обр.1, в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят – За изпълнение в срок се приема уведомяването на Клиента за готовността на документите.
 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks