Месечно деклариране по Закона за Данъка върху добавената стойност

 

Пакетът цели да улесни търговските дружества при подготовка на Дневниците за покупки, Дневниците за продажби и месечната Справка-Декларация за данъка върху добавената стойност.

 

Пакетът включва следните:

 1. Набиране на записите в Дневника за Покупките и Дневника за продажбите (наричани по-нататък “Дневниците”);
 2. Формиране на месечната Справка-Декларация за данъка върху добавената стойност по данни, подадени от клиента.
 3. Разпечатка на Дневник за покупките и Дневник за продажбите и Справка –Декларация за данъка върху добавената стойност
 4. Прехвърляне на информацията на дискета
 5. Подаване на информацията в съответното Данъчно подразделение (при упълномощаване от Клиента).

Ангажименти и отговорности от страна на Клиента по този пакет:

 • Да предоставя  четливи чернови от Дневника за Покупките и Дневника за продажбите и/или първичните счетоводни документи, които подлежат на включване в Дневниците – ежемесечно до 5-то число на следващия месец;
 • Носи отговорност за верността на подаваната информация и за реалността на сделките, отразени в предоставените за обработка първични счетоводни документи;

 

Ангажименти и отговорности от страна на Специализирано счетоводно предприятие «Адика» по този пакет:

 • За верността при набирането на подготвената информация;
 • За изпълнение на сроковете за подаване на информацията
 • Поддръжка на необходимата архивна информация за предходни периоди.
 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks