Нормативни актове

КОДЕКС на труда

КОДЕКС за социално осигуряване


ЗАКОН за местните данъци и такси – 2011

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ЗАКОН за здравното осигуряване

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2011

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

ЗАКОН за данък върху добавената стойност

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011

ЗАКОН за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011

ЗАКОН за акцизите и данъчните складове


ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Промени по закон за ДДС – 2011

Промени по закон за КРО – 2011

Промени по закон за DDFL – 2011

Промени по социално и здравно осигуряване

MOD – 2011


Кодове за вид плащане РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ

Кодове за вид плащане ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Кодове за вид плащане ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Кодове за вид плащане Допълнително задължително пенсионно осигуряване


  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks